Czasopismo „Fizyk inżynier medyczny” jest specjalistycznym periodykiem przeznaczonym wyłącznie do kolportażu wśród profesjonalistów czyli osób posiadających wiedzę specjalistyczną lub wykonują zawód medyczny. Czasopismo nie jest dystrybuowane wśród laików, a jego treści nie zostają podane do otwartej wiadomości publicznej. Prezentowane w ramach czasopisma wyroby medyczne oraz procedury lecznicze nie mogą być źródłem wiedzy dla osób nieposiadających odpowiednich kompetencji i kwalifikacji pozwalających na odpowiednią interpretację i weryfikację zawartych w nim informacji. Podawane w treści informacje, grafiki oraz zdjęcia nie stanowią porady medycznej.  

Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny działająca pod adresem sklep.inzynier-medyczny.pl jest platformą prowadzoną przez:

Indygo Media Jacek Lewandowski
ul. Tęczowa 7   
53-601 Wrocław
NIP: 691 21 24 114, REGON: 020200108

SŁOWNICZEK:

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
 • Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny dokona skompletowania i wysłania zamawianych produktów.
 • Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)
 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

 1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.inzynier-medyczny.pl
 2. Telefonicznie (604 586 979)

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie księgarni internetowej Inżynier i Fizyk Medyczny zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 2. Ceny zawierają koszt dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.sklep.inzynier-medyczny.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt")
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 1. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.
 2. Przelewem bankowym na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6202 0459 0420

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez księgarnię internetową Inżynier i Fizyk Medyczny zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt").

Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

 1. Dostarczenie wadliwej książki lub czasopisma na adres:

Indygo Media
ul. Mariana Haisiga 2/2
54-705 Wrocław
z dopiskiem "reklamacja".

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez księgarnię internetową Inżynier i Fizyk Medyczny przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez księgarnię internetową Inżynier i Fizyk Medyczny. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez księgarnię internetową Inżynier i Fizyk Medyczny).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć księgarni internetowej Inżynier i Fizyk Medyczny na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do księgarni internetowej Inżynier i Fizyk Medyczny na adres:


Indygo Media
ul. Mariana Haisiga 2/2
54-705 Wrocław
z dopiskiem "zwrot".

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

 1. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej potrzeby).
 3. Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, gdy produkt zostanie uszkodzony przez Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.
 7. Konsument nie ma prawa domagać się obniżenia kwoty zakupu produktu lub odstąpienia od umowy, jeśli dokonał zamówienia i wpłaty za produkt, który w momencie zamówienia nie był objęty promocją, a taka promocja nastąpi w momencie trwania umowy pomiędzy Konsumentem a księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny.

§ 8. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w księgarni internetowej Inżynier i Fizyk Medyczny Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 2. Księgarnia internetowa Inżynier i Fizyk Medyczny informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny,
  • Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny umowy,
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a księgarnią internetową Inżynier i Fizyk Medyczny, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,
  • Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Obecność towarów na stronach księgarni internetowej Inżynier i Fizyk Medyczny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 czerwca 2017 roku.